Privacy statement Praktijk Integrale Manuele Therapie


1. Algemeen
Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens, adres , geboortedatum ,verzekeringsnummer en medische gegevens vast. ik doe dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van paramedische zorg en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens beveilig tegen inbreuk door derden.

ik bewaar uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en voor de wet is dit nu 20 jaar om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal ik uw gegevens verwijderen. Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming Dit doe ik via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Zij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Ik heb deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks mijn maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door mij te laten corrigeren of geheel te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met mij.

3. Klachten

Bij een klacht of een compliment over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Kom ik er samen niet uit is het ook mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie zorggeschil. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/